مجموعه22 بهمن اجاره زمین فوتبال شیراز

شیراز بلوار مدرس ابتدای بلوار الزهرا
پیست دو ومیدانی و استخر روباز و سالن تا1000 نفری و...

اطـلاعـات تمـاس

گـالری تصـاویـر

نقشه